วัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและข้อมูลด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
 2. เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ และเทคนิคสมัยใหม่ในการบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการเงินต่างๆ ที่ให้บริการด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 4. เพื่อให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อยู่อาศัย
  และภาวะการเงินของประเทศ
 5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการร่วมมือประสานงานกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ

ขอบเขตของการดำเนินงาน

 1. จัดประชุม อบรมหรือสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและความรู้ใหม่ๆ ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ
 2. จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
 3. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
 4. เป็นผู้ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน
 5. ให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายหรือข้อคิดเห็นในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 6. เป็นตัวแทนในการติดต่อแลละประสานงานกับองค์กรต่างประเทศ