บทความเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2560
ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 โดย ..(ฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงเทพ )
แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2560 โดย ..( ฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา )
สภาวะตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 ( ศูนย์วิจัยกสิกรไทย )
สภาวะที่อยู่อาศัย ( ฝ่ายวิจัย บริษัทพฤกษาฯ )
การเงินที่อยู่อาศัยฮ่องกงและสาธารณะประชาชนจีน (กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล )
พลังอำนายที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ( พัลลภ กฤตยานวัช )
การวางแผนการเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้เช่าที่เป็นเจนเนอเรชั่นวาย ( พิจิตรา ก้องกิตติงาม / บุษรา โพวาทอง )
ภาวะตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 ( ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ )
Reverse Mortgage นวัตกรรมการเงินเพื่อผู้สูงอายุ ( ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน )
สภาวะตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2559-2560 ( พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย )
มุมมองของชาวต่างชาติต่ออสังหาริมทรัพย์ไทย ( พรพิมล ปฐมศักดิ์ )

การบรรยายเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ"
โดย ศาสตราภิชาน กิตติ  พัฒนพงศ์พิบูล
สถานการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย และแนวโน้ม ปี58
โดย ...สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

สรุปสถานการณ์ อสังหาริมทรัพย์ 2555
โดย ...สัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศํย ปี 2555 และแนวโน้มปี 2556
โดย ... อิสระ บุญยัง
AEC กับตลาดที่อยู่อาศัยไทย
โดย ...ดร.โสภณ พรโชคชัย
ผลกระทบลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยหลังน้ำท่วม
โดย..อรุณี บุญเทิด
การศึกษาผลกระทบและการปรับตัวสำหรับอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารชุด ภายหลักอทุกภัยปีพ.ศ.2554
โดย..ภูริต สุทธิยุทธ์
การปรับตัวของโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ภายหลังเหตุการณ์ อุทกภัย ปี พ.ศ. 2554
โดย..รุจิรา ยมศรีเคน
กฎหมายและองค์กรณ์กำกับดูแลนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียนกรณีประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์และฟิลิปปินส์
โดย ...พัลลภ กฤตยานวัช ที่ปรึกษานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
สินเชื่อที่อยู่อาศัยเล็งเป้าหมายสู่ภูมิภาค
โดย ... ชาติชาย พยุหนาวีชัย รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
ลำดับการพัฒนาและวิกฤติระบบการเงินเคหะการ
โดย ... กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ศาสตราภิชานจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
แนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ปี 2556
โดย ... ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
สถานการณ์และแนวโน้มตลาดบ้านมือสอง สถานการณ์ตลาดบ้านมือสองในไทย
โดย..กฤษณ์ เสสะเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.)
กรุงเทพฯคือปัจจุบัน..ภูมิภาคคืออนาคต
โดย..ฝ่ายวิจัย และอุตสาหกรรม ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ภาวะตลาดและสินเชือที่อยู่อาศัย ปี 2555 และแนวโน้มปี 2556
โดย...ฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงเทพ

สถานการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยปี2554 และแนวโน้มปี 2555
สรุปและวิเคราะห์สถานการณ์ อสังหาริมทรัพย์ปี 2554 และแนวโน้มปี 2555
โดย ...สัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2554 และแนวโน้มปี 2555
โดย ... อิสระ บุญยัง
แนวโน้มสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์และตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปี 2555
โดย ... ชาติชาย พยุหนาวีชัย รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
ทิศทางเศรษฐดิจปีมังกร และนโยบายของ ธนาคารแห่งประเทศไทยต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์
โดย ...ไพบูลย์ พงษ์ไพเชษฐ เศรษฐกร สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
แนวโน้มเศรษฐกิจปี 55 และนัยต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย
โดย ... กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ
แนวโน้มเศรฐกิจไทย 2012
โดย ... ธนาคารไทยพาณิชย์
กลยุทธิ์การแข่งขันทางการตลาดสินเชื่อไทยปี 2554 และแนวโน้ม
โดย ...พัลลภ กฤตยานวัช ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2555 : ปัจจัยกดดันหลากหลาย..รวมถึงน้ำท่วมที่มีผลต่อตลาด
โดย ... ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย พ.ศ. 2555
โดย ...ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
ระบบการเงินเพื่อที่อยู่อาศํยไทยดีที่สุดในโลก
โดย ... กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ศาสตราภิชาน
สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงสถาบันการเงิน
โดย ... สัมฤทธิ์ ดำรงศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มปฏิบัติการ ธนาคาร ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
Shared Ownership Scheme ทางเลือกใหม่เพื่อการเข้าถึงที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย
โดย ... สุขุมาภรณ์ จงภักดี ผู้อำนวยการกองพัฒนาเมืองและจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ฝ่ายการฟื้นฟูและพัฒนาเมือง การเคหะแห่งชาติ
บ้านกลุ่มสำหรับผู้มีรายได้น้อย..แบบบ้านล่าสุดที่มีในกฎกระทรวง
โดย ... สุชาดา ศิโรรังษี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และสารสนเทศที่อยู่อาศัย ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ
ความสำคัญของการวิจัยเพื่อการกำหนดนโยบายที่อยู่อาศัย ซกรณีราชอาณาจักรเดนมาร์ก
โดย ...ผศ.ดร.กุณฑลทิพย พาณิชภักดิ์

สถานการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยปี2553 และแนวโน้มปี 2554
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย และ ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศํย ปี 2553 และแนวโน้มปี 2554
โดย ... วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ภาวะที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ปี 2553 และแนวโน้มปี 2554
โดย ... ฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รวบรวม ณ วันที่ 6 มกราคม 2554
ภาวะธุรกิจห้องชุดพักอาศัย ปี 2553 และแนวโน้มปี 2554
โดย ...นายพีรภัทร์ ศรีไพบูลย์ผลิน ฝ่ายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
อุปทานในตลาดที่อยู่อาศัย
โดย ...สัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
แนวโน้มเศรษฐกิจและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2011
โดย ... SCB Economic Intelligence Center (SCB EIC)
ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ พฤติกรรมผู้บริโภค
โดย ...ศาสตราภิชาน ร.ศ.มานพ พงศทัต
คุณสมบัติสำคัญของนักบริหารอสังหาริมทรัพย์
โดย ... ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ สถ.๓๔๔ ว.ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์แพค จำกัด
มุมมองของสถาบันวิชาการจีนต่อสถานการณ์ และนโยบายที่อยู่อาศัยประเทศจีน ปี2553-2554 : ข้อคิดสำหรับประเทศไทย
โดย ...พัลลภ กฤตยานวัช ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
การเงินที่อยู่อาศัย ประเทศญี่ปุ่น
โดย ...กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ศาสตราภิชาน
การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ประเด็นสำคัญที่ผู้ใช้บริการควรรู้
โดย ...นายวสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์
องค์กรภาครัฐเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย
โดย ...ผศ.ดร.กุณฑลทิพย พาณิชภักดิ์
ผู้สูงอายุในเมืองไทย มนทศวรรษหน้าจะอยู่กันอย่างไร
โดย ...รวงทอง เตมีรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง การเคหะแห่งชาติ

สถานการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยปี2552 และแนวโน้มปี 2553
ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยและตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2552 และแนวโน้มปี 2553
โดย..ขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยและตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2552 และแนวโน้มปี 2553
โดย..ฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน
แนวโน้มอสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2553 : แม้เริ่มมีปัจจัยหนุน..แต่ปัจจัยเสี่ยงยังมี
โดย..ชาติชาย พยุหนาวีชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย(มหาชน)
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยจากวิกฤติ 2552 สู่โอกาส 2553
โดย.. ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยปี2552 และแนวโน้มปี2553
โดย... ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
สรุปสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์
โดย...สัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
เจาะลึกธุรกิจบ้านจัดสรรปี 2552-2553
โดย ....พีรภัทร์ ศรีไพบูรณ์ผลิน
ลักษณะพิเศษการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย ของปี 2552
โดย ...พลลภ กฤติยานวัช ผ้ำนวยการฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
กู้บ้านไม่ผ่านอย่าหมดหวัง
โดย ...มงคล ลีลาธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในยุคโลกร้อน โดย ธนาคารนครหลวงไทย
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในยุคโลกร้อน
โดย..ธนาคารนครหลวงไทย
การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน/เมืองปราศจากมลพิษ
โดย ...มัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา
ราคาที่ดินประเทศไทย เกิน 1.0 ล้านบาท ได้อย่างไรและจะถึงตารางวาละ 2.0 ล้านบาทหรือไม่
โดย...วสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด
ที่อยู่อาศัยที่จ่ายได้
โดย ...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การปฎิรูประบบการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยไทย : ระบบที่ดีที่สุดในโลก
โดย ....ศาตาภิชาน กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล
ระบบการเงินและการดำเนินการโครงการบ้านเอื้ออาทรและบ้านมั่นคง
โดย...ฉันทนา ชานนท์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศํย การเคหะแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติกับการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โดย...สุชาดา ศิโรรังษี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ
บทบาทองค์กรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย กรณีประเทศสิงคโปร์และประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย
โดย...บุษรา ศรีพานิชย์

การบรรยายพิเศษ อุทกภัยกับพื้นที่ที่อยู่อาศัย
ความเสี่ยง และความเปราะบางภัยพิบัติ กรณีศึกษาบทเรียนมหาอุทกภัย 2554
โดย..สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ANNUAL REPORT 2010 AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED
โดย..สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

งานสัมมนา "วิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ กับ สถานการณ์การเงินที่อยู่อาศัยไทย" (19 พฤษจิกายน 2551)
"วิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ กับ สถานการณ์การเงินที่อยู่อาศัยไทย"
โดย..สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
จาก “Sub Prime”
สู่ วิกฤติเศรษฐกิจโลก

โดย..โดย ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การล่มสลายของวาณิชธนกิจสหรัฐฯและซิเคียวริไทเซชั่นซับไพรม์
โดย..ศาสตราภิชาน กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล
วิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ กับ สถานการณ์การเงินที่อยู่อาศัยของไทย
โดย..คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
สถานการณ์การเงินที่อยู่อาศัย
โดย..คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถานการณ์การเงินที่อยู่อาศัย
โดย..คุณอภิชาติ อรรฆย์ฐากูร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อเคหะ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
สถานการณ์การเงินที่อยู่อาศํย
โดย..คุณธีรินทร์ เต่าทอง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มบริหารงานขาย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สรุปสถานการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2550 และแนวโน้มปี 2551
โดย..คุณสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เปิดผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยภูเก็ต ปี 2550
โดย..ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ปัญหา NPL และการวิเคราะห์คุณภาพหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย
โดย..คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อผู้บริโภค บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

สถานการณ์ที่อยู่อาศัยในปี 2551
โดย..คุณมีชัย คงแสงชัย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไตรมาสสุดท้ายปี 2550 และแนวโน้มปี 2551
โดย..นางสาวอัญชลี เบสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อบุคคล บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย
สถานการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2550 และแนวโน้มปี 2551
โดย..ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
สถานการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2550 และแนวโน้มปี 2551
โดย ขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถานการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย ปี 2550 และแนวโน้มปี 2551
โดย..ธีรินทร์ เต่าทอง ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
โดย..คุณรัชนี นพเมือง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยและตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2549 และแนวโน้มปี 2550
โดย ขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สรุปภาวะตลาดที่อยู่อาศัยปี 2549 และแนวโน้มปี 2550
โดย ประทักษ์ สิมะพิชัยเชษฐ ประธานมูลนิธิสถาบันที่ดิน
ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยปี 2550
โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย กรรมการผู้จัดการ Agency for Real Estate Affairs (AREA)
ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยและตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2549 และแนวโน้มปี 2550
โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย กรรมการผู้จัดการ Agency for Real Estate Affairs (AREA)
สถานการณ์ล่าสุด ซิตี้คอนโดฯ ณ มกราคม 2550 ล้นตลาดหรือไม่ล้น ???
โดย วสันต์ คงจันทร์ รองกรรมการ บจก.เอเจนซี ฟอร์ เรียบเอทเตส แอฟแฟร์ส
อาคารสร้างค้าง สัญญาณเตือนภัย NPL ของสถาบันการเงิน
โดย รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเคหะแห่งชาติ กับ ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย
โดย พรศักดิ์ บุณโยดม ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบขั้นบันไดระยะยาว
โดย รศ.มานพ พงศทัต อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาและการวิเคราะห์รูปแบบจำลองความต้องการที่อยู่อาศัย
โดย รศ.ดร.ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bausparkassen กับ การเงินเพื่อที่อยู่อาศัยในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ หัวหน้าส่วนวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทิศทางการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยโลกกับการพัฒนาระบบการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของไทยในปี 2007
โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ หัวหน้าส่วนวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาระน่าสนใจจากการประชุม IUHF World Congress ครั้งที่ 26 เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา วันที่ 19–22 กันยายน 2549
โดย พันลภ กฤตยานวัช ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เราจะช่วยชาวชนบทให้ก่อสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัยได้อย่างไร? ….ให้ทั่วถึง (ทั้งชุมชน) และ...ยั่งยืน
โดย พวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์
ธนาคารแห่งแรกของโลกที่เชื่อใจคนจนกับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ
โดย ฉันทนา ชานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ
การพัฒนาที่อยู่อาศัยและการเงินที่อยู่อาศัยของฮ่องกง
โดย กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาเคหการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานการณ์ที่อยู่อาศัยในสาธารณรัฐเกาหลี (Housing Situation in Republic of Korea)
โดย บุศรา ศรีพาณิชย์ อาจารย์ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การพัฒนาที่อยู่อาศัยและการเงินที่อยู่อาศัยเกาหลีใต้
โดย กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาเคหการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับในหลวงของเรา กับงานออกแบบ ก่อสร้าง
โดย ดร.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์แพค จำกัด