HH 09885 f

สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย ได้จัดงาน NPA Grand Sale & Home Loan 2019 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 สนับสนุนการจัดงานโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปีนี้สถาบันการเงินที่มาร่วมงาน ได้แก่ บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทเพียวเวลเนส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ส่วน Home Loan สถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศจีนรวมทั้งยังมีทรัพย์จากการเคหะแห่งชาติ และกรมธนารักษ์ที่นำบ้านผู้สูงอายุเข้าร่วมงาน พร้อมด้วยเครดิตบูโร และ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ เรียกว่า ในปีนี้มีครบเรื่องซื้อ-กู้ ในเงื่อนไขที่น่าพอใจ.....ภาพบรรยากาศของงาน.....

มหกรรมบ้านมือสองและสินเชื่อแห่งปี 2562 โดย สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย


NPA Grand Sale & Home Loan 2019


29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562


Hall 6 อิมแพค เมืองทองธานี


คลิ๊กลงทะเบียน..ล่วงหน้า ลุ้นรับทันที มือถือ Huawei P30 Pro

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและข้อมูลด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
 2. เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ และเทคนิคสมัยใหม่ในการบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการเงินต่างๆ ที่ให้บริการด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 4. เพื่อให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อยู่อาศัย
  และภาวะการเงินของประเทศ
 5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการร่วมมือประสานงานกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ

ขอบเขตของการดำเนินงาน

 1. จัดประชุม อบรมหรือสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและความรู้ใหม่ๆ ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ
 2. จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
 3. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
 4. เป็นผู้ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน
 5. ให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายหรือข้อคิดเห็นในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 6. เป็นตัวแทนในการติดต่อแลละประสานงานกับองค์กรต่างประเทศ

bu 3

สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย เดิมชื่อ ชมรมสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นองค์กรความร่วมมืออิสระและอาจกล่าวได้ว่าเป็นองค์กรแรกที่จัดตั้งขึ้น โดยความสมัครใจระหว่างหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน นักวิชาการและประชาชนทั่วไป อันประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ การเคหะแห่งชาติ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิต และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลด้านสินเชื่อที่ อยู่อาศัยที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการในอันที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีด ความสามารถในการจัดบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้ต้องการมีบ้านได้อย่างทั่วถึงในเวลาพอ สมควร รวมทั้งจะเป็นองค์กรหนึ่งที่รวบรวมปัญหา และขอเสนอแนะในการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อเสนอแนะต่อทางราชการให้เป็นผู้พิจารณาแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและ เหมาะกับสถานการณ์