สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
   63 Rama 9 Road GHB Tower 1 Bangkok
  10320 Thailand Tel : 0-2202-2046

   Fax : 0-2202-2047 , 0-2652-0951
   http://www.housingfinance.or.th