a 260357

จัดการสัมนา " สถานการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย ปี 2556และแนวโน้มปี 2557"
วันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 โรงแรมโฟร์ซีวั่น กรุงเทพฯ
สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และในโอกาสนี้เพื่อให้เป็น
ประโยชน์กับสมาชิก สมาคมฯ ได้มีการจัดสัมนาประจำปีเรื่อง " สถานการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย ปี 2556
และแนวโน้มปี 2557"
ประธานกล่าวเปิดงานสัมนา
หัวข้อพิเศษ เรื่อง "ภาวะเศรษฐกิจการเงิรและอสังหาริมทรัพย์"
โดย ดร.เชาว์ เก่งชน บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
หัวข้อพิเศษ เรื่อง "ภาวะการเงินและตลาดที่อยู่อาศัย"
โดย คุณสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ดร.โสภณ พรโชคชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด