a 080857

จัดการประชุม "Exclusive Seminar " ทิศทางการตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย ภาพรวมและภูมิภาคปี 2557"
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อให้ผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้บริหารสถาบันการเงิน
วิทยากร
คุณกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธาน สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
คุณกิตติ เชาวน์ดี รองนายกองค์กรการบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา
คุณวีรพล จงเจริญใจ  อุปนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดนครราชสีมา
ดร.โสภณ พรโชคชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด