สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย เดิมชื่อ ชมรมสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นองค์กรความร่วมมืออิสระและอาจกล่าวได้ว่าเป็นองค์กรแรกที่จัดตั้งขึ้น โดยความสมัครใจระหว่างหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน นักวิชาการและประชาชนทั่วไป อันประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ การเคหะแห่งชาติ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิต และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลด้านสินเชื่อที่ อยู่อาศัยที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการในอันที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีด ความสามารถในการจัดบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้ต้องการมีบ้านได้อย่างทั่วถึงในเวลาพอ สมควร รวมทั้งจะเป็นองค์กรหนึ่งที่รวบรวมปัญหา และขอเสนอแนะในการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อเสนอแนะต่อทางราชการให้เป็นผู้พิจารณาแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและ เหมาะกับสถานการณ์ แนวความคิดริเริ่ม การจัดตั้งสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยนี้เกิดขึ้นในระหว่างการจัดสัมมนา โครงการ Effective Housing Finance ซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ USAID และมหาวิทยาลัยเพ็นซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา จัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 2-12 มกราคม 2534 ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีบุคคลทางวงการเงิน การธนาคาร การพัฒนาที่อยู่อาศัย และสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมสัมมนา 50 คน ในระหว่างการสัมมนาครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาชาวไทยต่างเห็นความสำคัญของ สาขาที่อยู่อาศัย ทั้งนี้เนื่องจากที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีพที่ประชาชนทุก หมู่เหล่าต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองทั้งสิ้น และในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศในสหรัฐอเมริกา สาขาที่อยู่อาศัยมีบทบาทความสำคัญต่อความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศมาก โดยสาขาที่อยู่อาศัยมีสัดส่วนการผลิตสูงร้อยละ 15.0-20.0 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศและเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถใช้กระตุ้นให้เกิด การขยายตัวหรือหดตัวทางเศรษฐกิจตามสถานการณ์ในขณะนั้นได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีผลเชื่อมโยงไปข้างหน้าและข้างหลัง (Forward and Backward Linkage) ไปยังสาขาเศรษฐกิจอื่นๆ จึงเกิดการลงทุนและการจ้างงานต่อเนื่องเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ ดังกล่าว ดังนั้น ผู้เข้าร่วมสัมมนาชาวไทยจึงริเริ่มรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรนี้ขึ้น โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และการเคหะแห่งชาติเป็นผู้ให้การสนับสนุนและสถาบันการเงินต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินการ สำหรับประเทศไทยนั้น สาขาที่อยู่อาศัยเริ่มมีความสำคัญมากขึ้น ระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะในรอบ 4 ปี ปี 2530-2533 ที่ผ่านมานี้ การก่อสร้างที่อยู่อาศัยได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอัตราที่สูงในขณะเดียว กันสินเชื่อที่อยู่อาศัยก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยช่วงครึ่งปีแรกของปี 2534 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2534) สถาบันการเงินทุกประเภทได้ให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้กู้รายย่อยเพิ่ม ขึ้นถึง 67,829 ราย คิดเป็นยอดเงินสินเชื่อ 32,627 ล้านบาท ทำให้มียอดจำนวนผู้กู้คงค้างจำนวน 465,447 ราย คิดเป็นยอดเงินคงค้างทั้งสิ้น 175,117 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2533 ในอัตราสูงขึ้นร้อยละ 26.9 แม้จะขยายตัวสูงในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมา แต่ยอดเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้างทั้งหมด (สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อผู้ประกอบการ) ยังคงอยู่ในระดับต่ำเฉลี่ยประมาณร้องละ 21.2 ของยอดเงินสินเชื่อรวมทั้งหมด ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วสินเชื่อนี้สัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ 40 จึงนับได้ว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยในประเทศไทยยังมีลู่ทางและโอกาสที่จะขยาย ตัวได้อีกมากในอนาคต ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่สถาบันการเงินต่างๆ ที่ทำหน้าที่ให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย เช่น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ จะได้เร่งพัฒนามาตรฐานและขีดความสามารถในการให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อรองรับศักยภาพการขยายตัวที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไป เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2534 นับเป็นวันเกิดอย่างเป็นทางการของสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยบุคคลจาก องค์กรภาครัฐบาล สถาบันการเงินการธนาคาร อาจารย์ในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป เข้าสมัครเป็นสมาชิก 35 สถาบัน 183 คน แล้วได้ร่วมกันคัดเลือกกรรมการบริหารชมรมสินเชื่อที่อยู่อาศัย 11 คน เพื่อบริหารงานของสมาคมในนามของชมรมสินเชื่อที่อยู่อาศัยในวาระแรกอันประกอบ ด้วยบุคคลดังนี้

คณะกรรมการบริหารชมรมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยชุดแรก คณะกรรมการชมรมสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้พยายามจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อาทิเช่น การจัดอภิปรายทางวิชาการ การจัดสัมมนาผู้บริหาร การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สินเชื่อ และการจัดทำจดหมายข่าวเป็นประจำทุกเดือน เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจร่วมมือจากสมาชิกเป็นอย่างดี นอกจากนี้คณะกรรมการชุดแรกยังเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการจัดตั้ง เป็นองค์กรถาวรและถูกต้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจระหว่างกันอย่างต่อเนื่องตลอดไปจึงขออนุญาต จากทางราชการจัดตั้งเป็นสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยขึ้น ซึ่งได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนเป็นสมาคมฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2535 ตามใบอนุญาตคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เลขที่ 9 165/2535 คณะกรรมการจึงเตรียมงานและจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2535 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2536 เพื่อบริหารกิจการของสมาคมในปี 2536 และปี 2537 ประกอบด้วย