ข่าวอสังหาฯ

  ทุกเรื่องข่าว ที่อยู่อาศัย การลงทุน

  ข่าวสารและกิจกรรม

  Banner
  Banner
  Banner
  Home เกี่ยวกับสมาคม วัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงาน

  วัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงาน


  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและข้อมูลด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
  2. เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ และเทคนิคสมัยใหม่ในการบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
  3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการเงินต่างๆ ที่ให้บริการด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย
  4. เพื่อให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อยู่อาศัย
   และภาวะการเงินของประเทศ
  5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการร่วมมือประสานงานกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ

  ขอบเขตของการดำเนินงาน

  1. จัดประชุม อบรมหรือสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและความรู้ใหม่ๆ ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ
  2. จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
  3. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
  4. เป็นผู้ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน
  5. ให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายหรือข้อคิดเห็นในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย
  6. เป็นตัวแทนในการติดต่อแลละประสานงานกับองค์กรต่างประเทศ