ข่าวอสังหาฯ

  ทุกเรื่องข่าว ที่อยู่อาศัย การลงทุน

  ข่าวสารและกิจกรรม

  Banner
  Banner
  Banner
  Home เกี่ยวกับสมาคม กิจกรรมและบริการของสมาคม

  กิจกรรมและบริการของสมาคม  กิจกรรมของสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

  1. จัดโครงการสัมมนาฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัย การเงินที่อยู่อาศัยกับ
   การบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัย
  2. จัดทำข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในรูปหนังสือบ้านและเงินเผยแพร่ทุกรอบ 2 เดือน
  3. ศึกษาเปรียบเทียบระบบการเงินที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินต่างๆ ของไทย เพื่ออาจนำเป็นแนวทาง
   ในการแก้ไขงานสินเชื่อ
  4. ศึกษาเปรียบเทียบระบบการเงินที่อยู่อาศัยของการเงินต่างๆ ของไทย เพื่ออาจนำเป็นแนวทางในการ
   แก้ไขงานสินเชื่อ
  5. ศึกษาเปรียบเทียบระบบการเงินที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินไทยกับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น
  6. ประมวลกฎหมายของบังคับ นโยบายและแบบงานต่างๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการเงินที่อยู่อาศัย
  7. ร่วมมือประสานงานกับสมาคมหรือสถาบันการเงินที่อยู่อาศัยเพื่อที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ
  8. สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการเงินที่อยู่อาศัยและการพัฒนาสาขาที่อยู่อาศัย