ข่าวอสังหาฯ

  ทุกเรื่องข่าว ที่อยู่อาศัย การลงทุน

  ข่าวสารและกิจกรรม

  Banner
  Banner
  Banner
  Home งานสัมมนา

  Download


  วันอังคารที่  29 มีนาคม 2559 สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย  จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  และจัดสัมมนา  เรื่อง "สถานการณ์เศรฐกิจและการเงิน  ปี  2559"  การจัดงานสัมมนาบรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานเป็นอย่างดี  มีผู้ให้ความสนใจค่อนข้างมาก  ด้วยวิทยากรที่มาร่วมบรรยายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในหัวข้อที่พูดดีมาก

  เรื่อง “ นโยบายการเงินการคลังเกี่ยวกับธุรกิจการเงินที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ ”
  นางสาวบัณฑรโฉม   แก้วสะอาด  ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  Download

  เรื่อง “สถานการณ์เศรษฐกิจต่างประเทศและผลกระทบต่อไทย ปี 2559 ”
  ดร.สุรจิต  ลักษณะสุต  ผู้บริหารส่วน ส่วนเศรษฐกิจต่างประเทศ
  ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  Download

  เรื่อง“ สภาวะเศรษฐกิจในประเทศและผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์ ”
  ดร.เชาว์  เก่งชน กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
  Download

  เรื่อง“การดำเนินการของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในสภาวะเศรษฐกิจผันแปร ”
  นายประทีป  ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)
  Download
                                                                         
  บรรยายสรุป นายกิตติ  พัฒนพงศ์พิบูล
  ประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศั
  Download