กิจกรรมและบริการของสมาคม

กิจกรรมของสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

 1. จัดโครงการสัมมนาฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัย การเงินที่อยู่อาศัยกับ
  การบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 2. จัดทำข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในรูปหนังสือบ้านและเงินเผยแพร่ทุกรอบ 2 เดือน
 3. ศึกษาเปรียบเทียบระบบการเงินที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินต่างๆ ของไทย เพื่ออาจนำเป็นแนวทาง
  ในการแก้ไขงานสินเชื่อ
 4. ศึกษาเปรียบเทียบระบบการเงินที่อยู่อาศัยของการเงินต่างๆ ของไทย เพื่ออาจนำเป็นแนวทางในการ
  แก้ไขงานสินเชื่อ
 5. ศึกษาเปรียบเทียบระบบการเงินที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินไทยกับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น
 6. ประมวลกฎหมายของบังคับ นโยบายและแบบงานต่างๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการเงินที่อยู่อาศัย
 7. ร่วมมือประสานงานกับสมาคมหรือสถาบันการเงินที่อยู่อาศัยเพื่อที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ
 8. สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการเงินที่อยู่อาศัยและการพัฒนาสาขาที่อยู่อาศัย