คณะกรรมการสมาคม

สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย เดิม ชื่อ ชมรมสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นองค์กรความร่วมมืออิสระ และอาจกล่าวได้ว่าเป็นองค์กรแรกที่จัดตั้งขึ้นโดยความสมัคร ใจระหว่างหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน นักวิชาการและ ประชาชนทั่วไป ทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก

คณะกรรมการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา