สมาชิกสมาคม

ระเภทและคุณสมบัติของสมาชิก

สมาชิกประเภทสถาบัน ได้แก่

ก.สถาบันการเงินที่อำนวยสินเชื่อที่อยู่อาศัย ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นต้น

ข.สถาบันการเงินเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่อยู่อาศัย ได้แก่ หน่วยงานราชการและองค์การที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมการค้าอาคารชุด เป็นต้น   ทั้งนี้สมาชิกประเภทสถาบันสามารถส่งผู้แทนได้สถาบันละไม่เกิน 5 ท่าน